Guide plagiocephaly
Hur man mäter plagiocephaly med Mimos kraniometer.

OBS! Detta dokument är avsett att användas av sjukvårdspersonal som förstår alla faktorer och som är insatta i kranial tillväxt hos nyfödda.

Om du är en förälder som är orolig för ditt barns huvudform, kan detta dokument tjäna dig som en guide för att grovt bedöma ditt barns skick. Det ska dock aldrig användas i eget bruk för att bedöma eller sätta en diagnos själv. Utvärdering och bedömning skall alltid göras av behörig sjukvårdspersonal såsom fysioterapeuter eller läkare då andra faktorer kan ligga i bakgrunden och påverka ditt barns skallutveckling.

1. För att mäta graden av deformitet av en plagiocephaly, behöver vi mäta de två diagonalerna på huvudet genom att börja från pannloberna och använda samma vinkel.

diagonals 1 plagiocephaly

2. Här ser vi ett exempel på hur man kan mäta diagonaler i ett svårt fall av plagiocephaly. För att få ett korrekt mått är det viktigt att hålla samma vinkel mellan diagonaler på det sätt vi beskriver nedan.

diagonals_plagio 2

3.

A– Identifiera den längsta diagonalen

B– Placera ett ben av kraniometer på frontalloben som tillhör den längsta diagonalen.

C– Vrid det andra benet av kraniometer tills hittar det längsta avståndet. Detta betyder det bredaste huvuddiameter.

D– Skriv ner mätningen från mätaren.

mäta kranium plagiocephaly

4. Notera visuellt den vinkel som bildas mellan kraniometern till linjen Anterio-posteriort. Denna linje går från näsan till baksidan av huvudet, vinkelrätt mot ytan.

mäta kranium plagiocephaly 2

5. Placera sedan kraniometerns ben på motsatta sidan av pannloben och med ungefärligt samma vinkel för att mäta huvudets bredd.

mäta kraniometer

För att få exakt vinkel på vardera sidan av näsan, använd pannbandet som medföljer. Genom att placera pilen över näsan och mäta från kryssen i diagonal riktning får du ett korrekt mått.

 

6. Nu behöver du bara beräkna skillnaden mellan de två måtten (diametrarna). Denna skillnad ger dig ett nummer mellan 0 och 40 mm. Den nuvarande accepterade standarden är att klassificera som följer:

0 to 9 mm Mild plagiocephaly
10 to 19 Moderate plagiocephaly
more than 20mm Severe plagiocephaly

Vi anser att detta är en mycket förenklad approach som inte tar upp det verkliga problemet:

Hur stor deformitet kan vi korrigera?

Med den frågan i åtanke har vi utvecklat följande kurva som en vägledning för föräldrar, fysioterapeuter och läkare för att veta om och vilken typ av behandling barnet behöver.

Den är baserad på den återstående skalltillväxt som ett barn har före 2 års ålder. Huvudet kommer att fortsätta växa i storlek efter 2 års ålder, men formen är fast när fontanellen är stängd och det sker vanligtvis vid 2 års ålder. Kurvan representerar den maximala huvudets missbildning som vi kan rätta till med positionering och förebyggande metoder. De inkluderar tummy time, mimos pillow, avlastande positionering av plagiosidan i säng, barnvagn, baysitter osv.

Vänligen notera att detta bara är en allmän riktlinje baserad på genomsnittlig skalltillväxt. Barns förmåga att återhämta kan variera avsevärt från denna kurva. Till exempel då fontanellen i genomsnitt stänger vid 2 års ålder, men hos vissa barn kan detta hända så tidigt som 12 månader och andra så sent som 30 månader. Denna graf är tänkt som ett extra diagnostiskt verktyg för specialister som förstår kranial tillväxt och utveckling. Använd inte för att utfärda en diagnos själv.

 

Exempel på hur man läser denna graf:

– Ett barn som är två månader gammal med en 20mm plagiocephaly behandlas av standardregeln som ett allvarligt fall men kan korrigeras med positions behandling med hjälp från fysioterapeuter.

– Ett barn vid fem månaders ålder med en 16mm plagiocephaly är på gränsen för återhämtning. Vi måste vara mycket stränga med positionering och övervaka asymmetrin mycket noga. Om vi inte klarar av att hålla asymmetrin under kurvan under de följande månaderna så är hjälm det ända som kan korrigera skillnaden.

– Ett barn som är 12 månader gammal och har 10mm plagiocephaly är ovanför kurvan, vilket innebär att utan korrigerande hjälm kommer han inte att återhämta sig helt. En 12 månader gammal baby kan återhämta 4mm av plagiocephaly men 6mm kommer att förbli obehandlad.

För tidigt födda barn: Använd justerad ålder, inte kronologisk ålder. Räkna som om barnet föddes på exakt planerat datum.